GIZOKU English Quotes


Here comes the GIZOKU!

We're here to take all the world's treasures.

Kikunosuke Shiratori
Natsuki Hamashima
Subaru Akaboshi
Goro Tadanov
Ryota Nango

from a shitajiki


Return to Sumire's Anime English Index

Comments, criticism, love letters, or more quotes for my collection? E-mail me at sumirechan@yahoo.com